Phân chuyên dùng     Phân hỗn hợp NPK     Phân phức hợp     Ðất sạch   
 
Phân bón NS-DAP + CA: 18-26-0 + 12CAO
NSDAPCAO.jpg NS-DAP+CaO thay thế được các loại Lân và DAP ngoại khác.
Dùng bón lót, bón thúc 1, 2 và bón kích thích ra hoa cho các loại cây trồng.
Lượng bón:
- Lúa: 250-300 kg/ha/vụ
- Đậu phộng: 200-250 kg/ha/vụ
- Cây công nghiệp ngắn ngày: 300-350 kg/ha/vu
- Cây công nghiệp dài ngày: 400-450 kg/ha/vu
- Cây ăn trái: 1-1.5 kg/cây/vụ.

saurieng2.jpg

lua3.jpg

hotieul.jpg
Five Star Group International