Phân chuyên dùng     Phân hỗn hợp NPK     Phân phức hợp     Ðất sạch   
 
Phân bón Năm Sao chuyên dùng cho cây Cafe (kg/ha/năm)
chuyendungCafe.jpg

Thời kỳ kiến thiết cơ bản:
Sử dụng NPK 16-16-8+13S hoặc
19-19-9+9S+TE hoặc 20-20-15+TE

Thời kỳ kinh doanh:
Sử dụng phân bón Năm Sao chuyên dùng cho cà phê cao cấp NPK 16-8-18+13S+TE


cafel.jpg   
Five Star Group International