Phân chuyên dùng     Phân hỗn hợp NPK     Phân phức hợp     Ðất sạch   
 
Phân bón chuyên dùng cho cây rau (KG/HA/VỤ)
Rau ăn quả: Sử dụng Phân Bón Năm Sao chuyên dùng cho rau ăn quả NPK 15-9-17+TE Rau ăn củ: Sử dụng Phân Bón Năm Sao chuyên dùng cho rau ăn củ NPK 15-9-17+TE Rau ăn lá: Sử dụng Phân Bón Năm Sao chuyên dùng cho rau ăn lá NPK 20-5-5.
chuyendungRau.jpg Rau ăn quả:
Sử dụng Phân Bón Năm Sao chuyên dùng cho rau ăn quả NPK 15-9-17+TE
Rau ăn củ:
Sử dụng Phân Bón Năm Sao chuyên dùng cho rau ăn củ NPK 15-9-17+TE
Rau ăn lá:
Sử dụng Phân Bón Năm Sao chuyên dùng cho rau ăn lá NPK 20-5-5.

cachual.jpg

carot.jpg

raul.jpg
Five Star Group International