Phân chuyên dùng     Phân hỗn hợp NPK     Phân phức hợp     Ðất sạch   
 
Phân bón NPK 16-16-8+13S
Dùng bón lót, bón thúc cho các loại cây trồng.
Lượng bón:
Lúa: 350-500 kg/ha/vụ
Cây công nghiệp ngắn ngày: 400-600 kg/ha/vụ
Cây công nghiệp dài ngày: 500-700 kg/ha/năm
Cây ăn trái: 1,5-2,0 kg/cây/vụ
Five Star Group International